Стил, Вдъхновение, Професионализъм!

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 1. ПРЕДМЕТ

 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ТАНИТА 300 ЕООД,  ЕИК: 202767169, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Обеля 2, бл.211, вх. В, ет.9, ап. 81, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия Lash Shop BG.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. ТАНИТА 300 ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Обеля 2, бл.211, вх. В, ет.9, ап. 81,  и идентификационен номер по ДДС в България: BG 202767169

2.2. ТАНИТА 300 ЕООД. администрира електронния магазин Lash Shop BG (наричани за краткост „платформата“). ТАНИТА 300 ЕООД. щe бъде наричано за краткост по-долу Lash Shop BG

2.3. Можете да се свържете с Lash Shop BG на посочения по-горе адрес, на телефон 087 635 3633 или на и-мейл адрес [email protected].

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Продавача: „ ТАНИТА 300 ЕООД “
 2. Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Обеля 2, бл.211, вх. В, ет.9, ап. 81
 3. Адрес за отправяне на жалби от потребители: София 1387, ж.к. Обеля 2, бл.211, вх. В, ет.9, ап. 81
 4. Данни за кореспонденция: [email protected], телефон 359 87 635 3633
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 202767169
 6.  Управител: ТАНЯ СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
 7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: [email protected], [email protected]

Уеб електронен магазин: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб електронен магазин: www.kzp.bg

 

III.ДЕФИНИЦИИ 

„ПРОДАВАЧ” (Търговец) е ТАНИТА 300 ЕООД, чрез платформата за електронна търговия www.lashshop.bgop.bg  , която служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” (Купувач и/или Клиент) e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки и е сключил договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия  www.lashshop.bg  и което притежава качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” или онлайн магазин е платформа за електронна търговия достъпна чрез домейнa  www.lashshop.bg  и неговите поддомейни, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„АКАУНТ” означава раздел от електронния магазин, формиран от имейл адрес и парола, който съдържа информация, включително лични данни относно Потребителя и историята на някои от действията му в електронен магазина (поръчки, данъчни фактури и др.)

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули), това по същество е електронен документ представляващ комуникационна форма между www.lashshop.bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на  www.lashshop.bg   намерението си за купуване на стоки от електронния магазин. Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина  www.lashshop.bg   за потвърждение.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на електронния магазин.

„ПОЛЗВАТЕЛ“ означава физическо лице, навършило или на повече от 16 години, което ползва функционалностите на Електронен магазина, в това число, но не само всеки Клиент на www.lashshop.bg

„СЪДЪРЖАНИЕ“ означава всяко едно от изброените по- долу поотделно и/или заедно

 • цялата информация на електронния магазин, която е достъпна чрез връзка с Интернет и/или използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Потребител към  www.lashshop.bg и/или Продавач, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на  www.lashshop.bg на Потребител чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Потребителите и /или свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
 • данни относно Продавача.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 3. Общите условия на Lash Shop BG  са задължителни за всички Потребители и всички Ползватели на електронния магазин, считано от момента на приемането им.

Чл. 4. Всяко използване на електронния магазин означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

Чл. 5. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Lash Shop BG  се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация, както и информацията, чието представяне е задължително по действащото законодателство.

Чл. 6. Всички стоки, включително тези в промоция и/или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в електронния магазин при спазване на изискванията за предоставяне на информация относно наличността на стоката.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 8. Lash Shop Bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет  www.lashshop.bg  , чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Продавача в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Продавача и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Продавача договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в електронния магазин Lash Shop BG  ;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез електронния магазин Lash Shop BG  и електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Продавача в електронния магазин Lash Shop BG  ;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Продавача в електронния магазин Lash Shop BG  чрез интерфейса на страницата на Lash Shop BG  , достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на електронния магазин Lash Shop BG  в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 9. Продавачът в електронния магазин Lash Shop BG  организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 10. (1) Потребителите сключват с Продавача в електронния магазин  Lash Shop BG  договор за покупко-продажба на стоките, на адрес Lash Shop BG  Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Продавача в платформата.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Продавачът в платформата  Lash Shop BG  се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Продавача в платформата Lash Shop BG .

(3) Потребителите заплащат на Продавача на платформата Lash Shop BG  възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата Lash Shop BG    и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в електронния магазин Lash Shop BG   

Чл. 11. (1) Потребителят и Продавачът в електронния магазин Lash Shop BG   се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на електронен магазина са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБАТА

Чл.12. Достъпът до платформата с цел регистрация на Поръчка е позволено на всеки Клиент и Ползвател.

Чл.13.  Lash Shop BG   си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Потребител до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Lash Shop BG  по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Потребителя е да се обърне към посочените контакти на Lash Shop BG  , за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Lash Shop BG   не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

Чл.14.  Клиентът има право да публикува мнения относно стоки, както и да се свързва с Lash Shop BG     на посочените адреси в раздел „Контакти” на електронен магазина. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от електронния магазин или игнорирани.

Чл.15.  Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на електронния магазин адреси в раздел „Контакти”.

Чл.16.  Lash Shop BG    може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или за предлаганите от него промоции в електронния магазин, за определен период от време.


Чл.17.  В електронния магазин Lash Shop BG   на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

Чл.18.  Всички цени на стоките на електронен магазина са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси, както и цената на всички стоки и услуги, които следва да бъдат заплатени допълнително от потребителя, в случаите, когато те задължително трябва да бъдат продадени или извършени от Lash Shop BG    , в качеството му на Продавач. В обявената цена не се включва цена за обработване и доставка, които, в случаите, когато се дължат, се изчисляват допълнително при извършване на поръчката на електронния магазин. В случаите, когато продажната цена на стоката или услугата е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, Lash Shop BG  изписва сбора от продажните цени ясно и точно, като крайна цена.

Чл.19.  Всички изображения, поместени на електронен магазина имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките в електронния магазин (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Стока и /или Услуга. Търговецът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

Чл.20.  Поръчки в електронния магазин Lash Shop BG  се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Чл.21.  Работното време на консултантите на онлайн магазин Lash Shop BG   е: 
От понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа.
Почивни дни: събота и неделя, и по време на официални празници

Чл.22.  Поръчки, получени без коректни данни на Купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Продавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

VI.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Lash Shop BG 

Чл. 23. (1) За да използва Lash Shop BG  за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел и трябва да се запознае с настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в електронен магазина на Продавача в платформата Lash Shop BG  , съобразно посочената в него процедура. Потребителите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "КУПИ", Потребителят декларира, отбелязвайки с тикче, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Продавачът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Продавача възникват договорни отношения. Уведомлението за регистрирането на Поръчката в платформата, няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

(5). Продавачът има правото да не достави част или всички стоки от поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Lash Shop BG   уведомява за това Потребителя чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката.

(6). Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Потребителя се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя на уведомление изпратено от Продавача на електронната му поща и/или съобщение ( SMS или Messenger) на предоставения от Потребителя телефонен номер, че стоката от поръчката е готова за изпращане.

(7) Договорът за покупко-продажба, сключен между Продавача и Потребителя, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Потребителя.

(8) При извършване на регистрацията или поръчката Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

VII.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 24. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Продавача в платформата Lash Shop BG  , за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата Lash Shop BG  стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Потребителят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 25. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата Lash Shop BG  по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата Lash Shop BG 

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Продавача в платформата Lash Shop BG  стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

VIII.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. (1) Продавачът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2). С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на Lash Shop BG    и/или Продавачът да се свърже с него по телефона, имейла или на адреса, посочен от Потребителя, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

(3).  Продавачът има право да откаже да изпълни (има право да анулира) направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Потребителя на трансакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания
 • предоставените от Потребителя данни в електронен магазина са непълни и/или грешни.

(4) Продавачът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(5) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 27. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 28. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 1. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 29. Правилата на настоящия раздел IX от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Lash Shop BG  , може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 30. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Продавача в платформата Lash Shop BG  са определени в профила на всяка стока в платформата Lash Shop BG 

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Продавача в платформата Lash Shop BG  в профила на всяка стока в платформата Lash Shop BG 

(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Продавача в платформата Lash Shop BG  и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством в механизмите в платформата Lash Shop BG 

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата Lash Shop BG  преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Lash Shop BG  или електронна поща.

X.ПЛАЩАНЕ

Чл. 31. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по четири отделни или в комбинация един с друг начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането от страна на Продавача.

(1) С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;

(2). С кредитна или дебитна карта;

(3). По банкова сметка на Продавача посочена в електронния магазин Lash Shop BG ;

Чл. 32. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

Чл. 33. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Lash Shop BG   се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Потребителя. Затова Lash Shop BG   препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от Lash Shop BG  .

Чл. 34. (1) Потребителят се съгласява, че Продавача в платформата Lash Shop BG  има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Продавача в платформата Lash Shop BG  цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава равностойността на законоопределената сума за разплащания в брой, плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Продавача.

 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35. След като в Lash Shop BG постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за приетата поръчка.

(1) Ако Продавачът в платформата Lash Shop BG  не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.


(2) Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

(3).Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

Чл. 36. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез електронен магазина на Продавача в платформата Lash Shop BG 

 (2) В случай че Потребителят и Продавачът в платформата Lash Shop BG  не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Продавача чрез електронен магазина на Продавача в платформата Lash Shop BG 

(3) Обичайните сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
- За стоки, поръчани до 17:30 часа българско време - 2 работни дни, считано от деня, следващ деня в който е потвърдена поръчката.
- За стоки, поръчани след 17:30 часа българско време - 3 работни дни, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.


(4)Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат, след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.
(5)  Lash Shop BG   се ангажира да се свърже с всички Потребител в рамките на 1 работен ден от подаването на заявката (в работни дни) на електронен магазина, за да потвърди дата на доставка, удобна за двете страни и непротиворечаща на изброените горе условия.
(6) за поръчки в почивни дни (събота и неделя) и официални празници, Lash Shop BG   се ангажира да се свърже с всички клиенти в рамките на първия и/или втория работен ден.
(7) Lash Shop BG   си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира Потребителя , да удължава посочените срокове. За всяка промяна в обявените срокове на доставка, Lash Shop BG    се ангажира да информира своевременно Купувача, включително чрез внасяне на съответни промени в настоящите Общи условия.

Чл. 37. Продавачът използва за доставки куриерска фирма, като обичайните часове за доставка са от 9:00 до 17:30 часа.


Чл. 38(1) Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на куриерската фирма в съответния град.

Чл. 40. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

Чл. 41. Продавачът в платформата Lash Shop BG  се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки.

Чл. 42. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача в платформата Lash Shop BG 

(2) Ако Потребителят не уведоми Продавача в платформата Lash Shop BG  съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 43. Продавачът в платформата Lash Shop BG  не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 44. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

XII.ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 45. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката от Продавача чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на електронен магазина на Продавача в платформата Lash Shop BG  на адрес Упражни правата си! и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Упражни правата си! и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) 14 (четиринадесет) дневния срок за отказ от сключения договор започва да тече :

2.1 От датата на получаването на купената стока от Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или: а) когато Потребителя е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока; б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната партида или част; в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме първата стока.

(3) Потребителят ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, в това число и разходите за доставка за стоките закупени от Lash Shop BG , в случай че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в 14 – дневния (четиринадесетдневния) срок за отказ, предоставен му от Lash Shop BG

(4) Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

 (5) Когато Продавачът в платформата Lash Shop BG не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Продавача чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на електронен магазина на Продавача в платформата Lash Shop BG в Приложение № 1 в края на тези общи условия.

(6) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Продавачът възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Продавачът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срок от 7 календарни дни от заявяването на отказа. Отказът от договора не произвежда действие.

При упражняване правото на отказ от сключен договор от страна на Потребителя Продавача няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителя изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача на електронен магазина.

 (7) Потребителят се задължава да съхранява получените от Продавача в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(8) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Продавача като отправи писмено изявление до Продавача чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в платформата Lash Shop BG   в Приложение № 1 в края на тези общи условия.

(9) Когато Продавачът в платформата Lash Shop BG   не е предложил да прибере стоките си чрез лично връщане от страна на Потребителя в търговски обект на Продавача, посочен в секция контакти, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Продавачът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите, които върнат стоката в оригиналната й опаковка, в запазен търговски вид, заедно с всички аксесоари, документи, етикетии оригиналната касова бележка/ фактура за покупката.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 46. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 7. при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ.
 8. при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца

 

Чл. 47. (1) Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки следва да бъдат направени в съответствие със Закона за защита на потребителите или в съответствие с условията и сроковете на предоставената търговска гаранция.

(2) Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 • производствени дефекти на стоката;
 • констатирани липси на части от стоката;
 • изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
 • несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;
 • повреда на стоката при транспортирането.

(3) Рекламацията може да се предяви пред Танита 300 ЕООД на посочения имейл адрес в секция контакти до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката до 7 календарни дни от датата на предявената рекламация.

(4) При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

(5). Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

 • Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана,).
 • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 • Запазена оригинална опаковка и етикет
 • Приложени оригинални документи за закупуване - касова бележка/фактура

(6) Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адреса уговорен със служител на Lash Shop BG . Ако не е уговорено друго, стоката се връща до асреса на обекта, от който е изпратена.

(7) При замяна на стоки, транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма или лично в търговски обект на Продавача посочен в секция контакти.

(8) В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на избраната от доствчика куриерска фирма, то той трябва да се свърже с Продавача на телефон за контакти в електронния магазин за уточняване на подробностите по връщането на стоката.

XIII.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 48. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на   за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Продавачът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Потребителя с Политиката за поверителност на личните данни, Потребителят изрично потвърждава, че е съгласен Продавачът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Потребителят се съгласява, че Продавачът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Потребителят или Ползвателя се съгласява, че Продавачът на платформата Lash Shop BG   има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя или Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя или Ползвателя в електронния магазин на Продавача в платформата Lash Shop BG

(5) Потребителят се съгласява, че Продавачът на платформата Lash Shop BG има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Потребителя или Потребителя при използването на електронния магазин на Продавача в платформата Lash Shop BG .  Потребителят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 49. (1) Във всеки момент, Продавачът в платформата Lash Shop BG  има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Продавачът на платформата Lash Shop BG   има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: Lash Shop BG

XIV.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 50. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Продавача на платформата Lash Shop BG , за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

(2). Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Lash Shop BG по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно от публикуването им на електронен магазина и са задължителни за всички Потребители.

(3). Lash Shop BG   има право да извършва промени на условията за ползване на електронен магазина по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

(4). Във всеки един случай на промяна на общите условия Lash Shop BG  ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в нови общи условия в платформата. В този смисъл Вие, като Потребител, имате задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия на електронния магазин при всяко нейно ползване.

(5) Продавачът в платформата Lash Shop BG  и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Продавача в платформата Lash Shop BG и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на електронен магазина на Продавача в платформата Lash Shop BG и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в електронен магазина на Продавача в платформата Lash Shop BG

(6) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Продавача в платформата Lash Shop BG , във връзка с изменението на тези общи условия могат да бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 51. Продавачът публикува тези общи условия на адрес https://Lash Shop BG/page/terms-policy  заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XV.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 52. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Продавача в платформата Lash Shop BG се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата Lash Shop BG . В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 53. Продавачът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата Lash Shop BG в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XVI. ОТГОВОРНОСТ


Чл. 54. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.

Чл. 55. Танита 300  ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

Чл. 56. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

Чл. 57. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата Lash Shop BG   и Продавача при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 58. Продавачът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 59. (1) Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

(2) Продавачът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на Lash Shop BG   и сключване на договори за покупко-продажба с Продавача.

(3) Продавачът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Продавачът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата Lash Shop BG

Чл. 60. (1) Продавачът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Продавачът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

XVII. ГАРАНЦИИ

Чл. 61.Продавачът предлага всички Стоки на електронен магазина с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство.

XVIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 62.Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство.
Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

XIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 63. (1) Потребителят и Продавачът в платформата Lash Shop BG   се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Потребителят и Продавачът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб електронен магазинове и др.

Чл. 64. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Продавача в платформата Lash Shop BG  и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 65. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на електронен магазина се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби и няма да води до недействителност на целия договор .

Чл. 66. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 67. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на Lash Shop BG .

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (Танита 300 ЕООД, София 1387,  ж.к. Обеля 2, бл.211, вх. В, ет.9, ап. 81,   [email protected]):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

 

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на Lash Shop BG  и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
 5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уеб електронен магазин Lash Shop BG .Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора и да спазите срока за връщане на стоката, съгласно общите условия.

 

Действие на отказа.

 1. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
 2. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 3. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 4. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на Lash Shop BG .

 

Сравнение на продукти